Wpis z cyklu 10 fak­tów o mnie ciąg dal­szy: ) Sądzę, że przez tego rodzaju tre­ści, czy­tel­nik ma szanse na „bliż­sze pozna­nie” i oczy­wi­ście działa to w dwie strony, ponie­waż zazwy­czaj po takim postem sypią się komen­ta­rze przed­sta­wia­jące Wasze odczu­cia i poglądy. A więc? ZACZYNAMY!

1) Szał ciał w gar­de­ro­bie, a wła­ści­wie to zmiana o 180 stopni. Kie­dyś były tylko sto­no­wane ubra­nia, domi­no­wała czerń i odcie­nie sza­ro­ści… Teraz zako­cha­łam się w żywych kolo­rach. Im wię­cej się dzieję, tym lepiej.

2) Hola Espa­niol! Tak, od jakie­goś czasu strasz­nie marzę o tym, aby nauczyć się języka hisz­pań­skiego. Upa­trzy­łam sobie już nawet kurs, który wydaję się być dość inte­re­su­jący, więc przede mną całe dwa mie­siące inten­syw­nej nauki. Myśli­cie, że dam radę?

3) Pod­sta­wowe rze­czy w mojej torebce, bez któ­rych nie wyjdę z domu? Oczy­wi­ście tele­fon – kon­takt z bazą musi być, zawsze i wszę­dzie: D.

4) Naj­więk­sza wpadka? Pamię­tam dokład­nie! Tego nie da się zapo­mnieć. Wra­ca­łam z siłowni, zapo­mnia­łam zabrać ze sobą jakiejś po tre­nin­go­wej prze­ką­ski (cały czas tłu­ma­czę sobie zaist­niałą sytu­ację, spad­kiem cukru i total­nym roz­ko­ja­rze­niem, ale nie słu­chaj­cie tego bo to totalna bzdura) i w wiel­kim skró­cie pomy­li­łam miesz­ka­nia. Weszłam nie do sie­bie, naj­lep­sze jest w tym wszyst­kim to, że poło­ży­łam torbę na podło­dze i zaczę­łam ścią­gać bluzę… i nagle usły­sza­łam męski, nie­zna­jomy głos. Wtedy dokład­nie się rozej­rza­łam i uświa­do­mi­łam sobie, że wła­śnie zro­bi­łam włam do obcego domu! Wybie­głam! Ale. zamiast ucie­kać scho­dami, cze­ka­łam na windę… i w tym momen­cie usły­sza­łam odgłos prze­krę­ca­ją­cego się zamka. Mój sąsiad do dziś mija­jąc mnie w win­dzie nie może powstrzy­mać się od śmie­chu. Ale ja trzy­mam fason i udaję, że nie wiem o co cho­dzi: D

5) Od zawsze krę­ciły mnie moto­cy­kle. Kiedy byłam nasto­latką, cho­dziłam na co piąt­kowe zloty moto­cy­kli­stów w swoim rodzin­nym mie­ście i marzy­łam o chło­paku w skó­rza­nych, cięż­kich ubra­niach. Kiedy oka­zało się, że mój eM. jest wiel­kim fanem dwóch kółek, byłam w nie­bie! Kolej­nym celem, który sobie posta­wi­łam, jest zro­bie­nie prawka. Mam tylko nadzieję, że znajdę odpo­wiedni moto­cykl, ade­kwatny do mojego wzro­stu: )

6) Okrop­nie boję się pają­ków i wszel­kiego rodzaju robali… mie­siąc temu, kiedy jecha­łam na zakupy i zatrzy­ma­łam się na świa­tłach zauwa­ży­łam obrzy­dli­wego, wiel­kiego pająka, zwi­sa­ją­cego tuż przed moim nosem, pająka. O mało nie dosta­łam zawału za kie­row­nicą. Zgad­nij­cie na jaki świetny pomysł wpadł Pol­czak? Oczy­wi­ście włą­czy­łam awa­ryjne i wysia­dłam z auta. Strach spa­ra­li­żo­wał mnie do tego stop­nia, że nie zauwa­ży­łam, że owy paję­czak rze­czywiście był, ale nie koniecz­nie wewnątrz auta. Totalny beton.

7) Moja naj­więk­sza wada? Mój znak zodiaku to Skor­pion, co równa się z trud­nym cha­rak­te­rem i pamię­tli­wo­ścią.. Kiedy raz wyda­rzy się coś, czym ktoś mnie do sie­bie zrazi to strasz­nie ciężko mi jest napra­wić rela­cję i znowu komuś zaufać.

8) Naj­waż­niej­sze osoby w moim życiu? Mój Uko­chany Mąż, dzięki któ­remu moje życie wygląda tak jak wygląda, dzięki któ­remu dowie­dzia­łam się czym jest miłość i co zna­czy kochać, co zna­czy móc komuś ufać i zawsze w każ­dej sytu­acji czuć wspar­cie. Moi rodzice, dzięki któ­rym jestem tym kim jestem, któ­rzy przez całe życie wpa­jali mi wszyst­kie naj­waż­niej­sze war­to­ści. Mój młod­szy brat, bez któ­rego dzie­ciń­stwo samot­nej jedy­naczki byłoby bar­dzo nudne. A dokład­nie trzy mie­siące temu do tego grona dołą­czył mój Maleńki już Chrze­śniak Alek­san­der. Jest tak Słodki, że mogła­bym cało­wać jego mikro syrki całe dnie < 3

9) Ulu­biona pora roku? WIOSNA! Powie­trze pach­nie miło­ścią, bia­łym winem i dłu­gimi spa­ce­rami…

10) Plan na resztę życia? Cie­szyć się z każ­dego dnia, dbać o sie­bie i swoje zdro­wie, by móc korzy­stać z życia ile się da i jak długo się da. Pie­lę­gno­wać i skła­dać cegiełka po cegiełce to swoje wieczne szczę­ście.

 

Buty – ZAFUL

Torebka – TOUS

Bransoletki – ACHA

Author

Napisz komentarz